Seneste beretning

Bestyrelsens beretning for DSRS – 2018

Aktioner (mål nr. 1 og 4)

2018 har været endnu et år præget en stor stigning i aktioner. 657gange er DSRS stationerne blevet kontaktet af fritidssejlere der har haft brug for assistance til at komme til nærmeste havn. Stigningen på ca. 56% i forhold til 2017 afspejler, at vi har fået oprettet flere stationer, og at DSRS generelt er blevet mere kendt i sejlerkredse. Ca. 27% af aktionerne blev initieret via Forsvaret/Lyngby Radio, hvilket viser, at vi bestemt har JRCC’s bevågenhed. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle på stationerne for deres indsats – en indsats som har gjort det muligt at honorere den store efterspørgsel.
 
Nye stationer (mål nr. 1)
I 2018 åbnede DSRS Juelsminde. Det skal ikke være nogen hemmelighed at fødslen ikke var smertefri. Men det er lykkedes at få en funktionsdygtig station, som har et godt samarbejde med havn og sejlklub. Det skal nævnes at klubben ganske flot donerede 100.000 kr. til indretning af afdelingens båd. Heldigvis kunne bestyrelsen, via de gode kontakter til SSRS, købe en lukket båd til Stationen på favorable vilkår

En ny station i Løgstør er under etablering og forventes at starte op i.l.a. foråret 2019. Oprettelsen støttes af kommune, havn og den lokale sejlklub. Stationen er blevet tildelt den båd som tidligere har være anvendt i DSRS Årø. Båden egner sig godt til de lavvandede områder i Limfjorden. JRCC har udtrykt deres store begejstring for etableringen af en station i Limfjorden, hvor de føler der er et stort udækket behov for at hjælpe nødstedte sejlere.
 
Århusbugten er nu dækket af samarbejdspartnerne i Nordfalcken
 
Medlemmer (mål nr. 4)
Året blev også præget af en pæn fremgang i antallet af betalende medlemmer – ved afslutningen af 2018 var medlemstallet 4075 personer – en fremgang på 26% ift året før. Der er næppe tvivl om at de mange PR-initiativer udført lokalt i stationerne og den generelle PR-indsats via medierne samt deltagelse i de relevante bådudstillinger har gjort sit til at antallet af medlemmer har være stigende. Antallet af medlemmer er rygraden i DSRS’s økonomi. Det øgede antal har muliggjort at sekretariatet har kunne opgraderes til én fuldtidsansat og samtidig sikret, at vi har kunnet opretholde et tilfredsstillende økonomisk resultat trods mange udgifter til reparationer i årets løb.
 
Donationer fra landsdækkende fonde og øvrige bidragsydere (mål nr. 3)
Donationer fra fonde, kommuner, sejlklubber, privatpersoner mv. har resulteret i meget væsentlige beløb til brug for blandt andet reparationer af Kronborgs pontoner, ny båd til Lynetten og indkøb af vinterdragter til en række stationer. Bestyrelsen vil gerne takke for støtten til DSRS - ikke mindst vil vi gerne takke de fonde som gennem flere donationer har engageret sig i DSRS’s arbejde.
 
Centralværksted
I 2018 besluttede bestyrelsen at afvikle Centralværkstedet i Rudkøbing. Vurderingen var, at vi ikke fortsat havde behov for en landsdækkende værkstedsfacilitet til teknisk support på motorer, båd og elektronisk udstyr. I langt de fleste tilfælde blev motorer serviceret lokalt ligesom transporten til Rudkøbing ofte blev en fordyrende omkostning. Centralværkstedet har været en vigtig og helt nødvendig del i udviklingen og implementeringen af DSRS-båden – samt etablering af et leverandørnetværk til indkøb. Bestyrelsen vil gerne takke Jørgen Høgh for det arbejde han har lagt i centralværkstedet.
Bestyrelsen vurderede at tiden var kommet til at lægge arbejdet med udskiftning og reparation af fx motorer og andet teknisk udstyr ud til de lokale bådansvarlige i stationerne - med støtte fra sekretariatet. Samtidig blev indkøbsfunktionen flyttet til sekretariatet.

Stationsledermødet (mål nr. 2)
På stationsledermødet i DSRS Juelsminde fik vi stor ros af JRCC, som var imponeret over vores responstid og vores evner til at løse opgaverne. Dette har siden ført til en anbefaling fra JRCC, som vi kan anvende ved fondsansøgninger.
På mødet fik vi også drøftet uddannelse og træning - samt fastlagt en fælles holdning til afvikling af de formelle uddannelser. Efterfølgende er brugermanualens beskrivelse af dette blevet revideret og ført ajour. Bestyrelsen arbejder nu på at etablere en anerkendt lederuddannelse for stationsledere og bådførere.
Vi havde på stationsledermødet også lejlighed til at drøfte fremadrettede initiativer vedrørende beklædning og sikkerhedsudstyr samt lokale donationer.
 

Afslutning

Afslutningsvis vil bestyrelsen endnu engang takke alle der i 2018 har støttet vores arbejde - vores sponsorer, vores betalende medlemmer - og ikke mindst alle de frivillige i afdelingerne, som har stillet sig til rådighed dag og nat hele året rundt.
 
På bestyrelsens vegne/Ole Lyngenbo/3.3.2019