fbpx Generalforsamling afholdt 2019 | Dansk Søredningsselskab

Assistance

Nødsituationer:
Kontakt Lyngby Radio på VHF kanal 16 og aktivér eventuelt alarmknappen, hvis din VHF radio er med DSC.

Har du ikke VHF kan du Kontakte Forsvarets Operationscenter på telefon +45 72850000 (døgnbemandet)

Ikke nødsituationer:
Assistance til nærmeste havn
– kontakt vagthavende på den nærmeste DSRS station

Helsingør:
+45 27601101

Kerteminde
+45 27601102 

Bregnør
+45 27601102 

Lynæs:
+45 27601103 

Rudkøbing:
+45 27601104

Juelsminde:
+45 27601105

København
+45 27601106  

Løgstør
+45 27601107  

Årø
+45 27601108

Vordingborg
+45 27601109

Køge
+45 27601110

Assens 
+45 27601111

 

Generalforsamling afholdt 2019

Generalforsamling afholdt 2019

Så er den årlige generalforsamling afholdt, dette skete i Sejlklubben Amanda´s lokaler i Kerteminde.

Referat fra dagen kan også findes i PDF format ved at klikke her (Hent PDF version)

Velkomst ved formand Ole Lyngenbo

 

 1. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen pegede på Flemming Sørensen fra DSRS Aarø. Generalforsamlingen kvitterede med akklamation.
  1. Godkendte at generalforsamlingen var indvarslet i rette tid.
   1. Hans Henrik Møller fra Helsingør gjorde opmærksom på at der ikke var lagt indkomne forslag op på hjemmesiden. Dette var korrekt, det blev dog besluttet at generalforsamlingen var beslutningsdygtige, da Helsingør vil få mulighed for at motivere deres forslag på generalforsamlingen. Derudover var der ikke sat dato på indkaldelsen udsendt til frivillige.
  2. Tilstede var 36 stemmeberettigede.
  3. Der var ikke fremsendt nogen fuldmagter til bestyrelsen
  4. Mathias Rassov fra bestyrelsen samt Kim Steffensen fra Vordingborg blev valgt til stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning – Ole Lyngenbo gennemgik bestyrelses beretning for 2018
  1. Hans Henrik Møller spurgte ind til overleveringen af centralværksted samt leverandørnetværk, Ole svarede at dette er overgivet i godt samarbejde mellem Jørgen Høgh fra Central Værkstedet og Kristian Hansen fra sekretariatet.

Beretning blev godkendt med akklamation.

 1. Fremlæggelse af regnskab
  1. Leif Linden fra bestyrelsen gennemgik regnskabet for 2018. Dette blev godkendt med akklamation.
 2. Fremlæggelse af budget for 2019
  1. Leif Linden fra bestyrelsen gennemgik budgettet for 2019. Dette blev også godkendt med akklamation.
 3. Indkomne forslag
  1. Helsingør havde indsendt 3 forslag.
   1. Forsalg 1 – Ændring af DSRS´s vedtægter vedrørende pkt. 6.1 og 6.3 således at bestyrelse og ledelsens sammensætning i højere grad tilgodeser selskabets stationer og det alt overvejende islæt af frivillige.
    1. Pkt. 6.1
     Gældende tekst: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5,7 eller 9 medlemmer samt 2 suppleanter. Op til to af medlemmerne vælges blandt de aktive reddere på stationerne. Valgbar til bestyrelsen er enhver uanset medlemskab af DSRS.
     Foreslået tekst: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 9 medlemmer samt 2 suppleanter. Mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer vælges blandt stationsledere og/eller aktive reddere fra stationerne. Valgbar til bestyrelsen er enhver uanset medlemskab af DSRS.
     1. Hans Henrik Møller fra Helsingør motiverede forslaget til generalforsamlingen. Steen Wintlev fremlagde bestyrelsens holdning til forslaget og motiverede at den nuværende tekst blev ændret til: ”mindst to af medlemmerne…..”, og der blev stillet spørgsmål til Helsingør omkring deres forslag fra generalforsamlingen.  Ny stk. 6.1 vil da blive: ”Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5,7 eller 9 medlemmer samt 2 suppleanter. Mindst to af medlemmerne vælges blandt de aktive reddere på stationerne. Valgbar til bestyrelsen er enhver uanset medlemskab af DSRS”.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

 1. Pkt. 6.3
  Gældende tekst: Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter endvidere selv sin forretningsorden.
  Forslået tekst: Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med formand og næstformand, idet en af disse to skal være en stationsleder og/eller aktiv redder fra en af stationerne. Bestyrelsen fastsætter endvidere selv sin forretningsorden.
  1. Hans Henrik Møller fra Helsingør motiverede deres forslag.
   Steen Wintlev motiverede bestyrelsen anbefaling om ikke at godkende ændringsforslaget. Der var herefter spørgsmål fra generalforsamlingen. Herefter blev forslaget sendt til afstemning.
   5 for forslaget.
   31 imod forslaget.
 2. Forslag 2 - Ændring af DSRS´s vedtægter pk.t 6.4 således at bestyrelsens og forretningsudvalgets sagsbehandlings- og beslutningsprocesser gøres åbne og gennemsigtige, idet mødereferater, baggrundsmaterialer og faktuelle oplysninger gøres tilgængelige for medlemmerne.
  1. Pkt. 6.4
   Gældende tekst: Der føres protokol over bestyrelsens arbejde
   Forslået tekst: Der føres protokol over bestyrelsens såvel som forretningsudvalgets møder, der offentliggøres på selskabet interne hjemmeside senest 4 uger efter afholdelse.
   1. Hans Henrik Møller motiverede forslaget.
    Steen Wintlev motiverede bestyrelsens forslag til at bakke op om teksten fra Helsingør, men at man samtidig ikke kunne tilslutte sig Helsingørs beskrivelse af indholdet af diverse referater. Bestyrelsen vil forsat arbejde med beslutningsreferater, men er altid åben overfor henvendelser i forbindelse med forståelse af referaterne.
    Da indholdet af forslaget er praksis blev forslaget enstemmigt vedtaget.
 3. Forslag 3 – DSRS bestyrelse pålægges i løbet af 2019, i tæt samarbejde med stationerne, at udvikle et koncept for stationernes handlefrihed, herunder uddelegering af ansvar, samt fastlæggelse af de bredest mulige rammer, inden for hvilke stationerne kan agere selvstændigt.
  1. Hans Henrik Møller motiverede for forslaget.
   Steen Wintlev kom med bestyrelsens bemærkninger.
   Herefter spørgsmål fra generalforsamlingen, hvorefter forslaget blev sendt til afstemning.
   3 for forslaget.
   33 imod forslaget.
 1. Valg af bestyrelse
  1. På valg til bestyrelsen var:
   Jesper Højenvang
   Jørgen Rosenfeldt
   Johan Hilding
   Leif Linden
   Steen Wintlev Jensen
   Som alle var villige til genvalg.
   Dirigenten spurgte til om der var andre som ønskede at stille op, det var der ikke, og alle blev derfor genvalgt med akklamation.
  2. På valg som suppleanter var:
   Kaare Christensen
   Flemming Sørensen
   Begge var villige til genvalg.
   Dirigenten spurgte om der var nogen i generalforsamlingen som ønskede at stille op, det var der ikke, og begge blev genvalgt med akklamation.
 2. Valg af revisor
  1. Leif Linden oplyste at Schwartz, Pio & Co. gerne ville stille op til genvalg.
   Generalforsamlingen kvitterede med akklamation.
 3. Eventuelt
  1. Jørgen Rosenfeldt fortalte kort omkring Bådmessen i Fredericia, som har været en rigtig god oplevelse for de frivillige, og at der blev tegnet 105 medlemskaber på messen, og at vi fik snakket med en masse mennesker.
  2. Bo Vinten kom med ros for at sekretariatet nu var bemandet og ros til Kristian fra sekretariatet for det gode samarbejde. Flere stationer tilsluttede sig dette.
  3. Michael spurgte om der var planer om at deltage på den flydende bådmesse i Ishøj, og Kristian fortalte at det er der.
  4. Per spurgte indtil omkring der kan trækkes postnumre på medlemmer. Kristian oplyste at dette er muligt, såfremt man kommer med de postnumre man vil have udtræk på.

 

Herefter takkede dirigenten for den store debatlyst og afsluttede hermed generalforsamlingen.

 

Referent:

Kristian Hansen

 

 

De støtter os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke klip af vores nyhedsbrev ! Vi udsender et nyhedsbrev 6-8 gange om året, med nyheder, tips & tricks, gode tilbud fra vores samarbejdspartner samt anden god information. Tilmeld dig i dag og vær med !